Szarvas Város Önkormányzata

A projekt bemutatása

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú
,,A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"

projekt keretében

2012.

 

 

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

 

A projekt indokoltságát jelzi, hogy Magyarországon a közoktatás természettudományos tantárgyak színvonalának emelésében, a tudományos infrastruktúra fejlesztésének, a tudásterjesztésnek és a tehetség felkarolásának kulcsszerepe van. Jelen projekt fontossága abban rejlik, hogy fejlesztéseivel, tevékenységeivel komplexen, több irányból járul hozzá a Gimnázium tudományos tevékenységének fejlődéséhez, eredményeinek átadásához.

 

A PROGRAM CÉLJA: 

Az Európai Unió 2000-2010 meghatározott oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz és a meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma.

A természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele. A pályázat célja a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása.

 A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projektek keretében a kedvezményezett által fenntartott iskolák közül egy referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá váljon.

 

Részcélok

A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzése, beüzemelése, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése is cél. 

  Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása a cél, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

  A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

 

A projekt elsődleges célcsoportjai: 

 

  a pályázó által fenntartott, továbbá a pályázó által megvalósított együttműködésbe bevont más fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények tanulói,

  a pályázó által fenntartott, továbbá a pályázó által megvalósított együttműködésbe bevont más fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményeknek a Nemzeti alaptanterv az Ember a természetben műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárai,

  a projekt keretében létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok és szaktanárok,

 

A projekt másodlagos célcsoportjai: 

 

  A projektben érintett, intézmények nem természettudomány végzettséggel rendelkező szaktanárai, pedagógusai

  A projekt és a fenntartási időszakban a támogatott itnézmények által szervezett szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek

  Szakmailag érintett és együttműködő gazdasági társaságok képviselői

  A projektbe bevont, érintett diákok szülei 

  TÁMOP 3.1.3-10, TÁMOP 3.1.3-11 nyertes projektek

 

 

A fejlesztés részletes szakmai tartalma

 

Természettudományos laboratórium kialakítása:

 

- A kialakítandó labor helyiség 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására alkalmas, két egyenlő részre osztható úgy, hogy mindkét rész azonos infrastrukúrális lehetőséget nyújt 18-18 tanuló egyidejűleg foglalkoztatására. 

- A laboratóriumban az összes asztal rendelkezik víz-, gáz-, 230 V-os hálózati és törpefeszültségű elektromos csatlakozóval, minden asztalon van legalább egy mosogatásra és vízvételre alkalmas vizes berendezés és vákuum kivezetés.

- A labor mindkét termében elszívó fülke működik.

- A laboratórium mindkét terméhez előkészítő helyiség csatlakozik, ahol az eszközök tárolására alkalmas szekrények, laboratóriumi tömegmérésre alkalmas helyek vannak.

- A laboratóriumhoz várakozó és öltöző (csoportszoba) helyiség csatlakozik, itt a laboratóriumot igénybe vevők (legalább 36 fő) várakozhatnak, kabátjaikat és táskáikat tárolhatják.

- A labor személyzetének elhelyezéséhez tanári szoba áll rendelezésre.. 

- Kialakításra került egy vegyszerraktár

- A veszélyes hulladékok vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjthető.

- A labor két leválasztható helyiségében felszerelésre került az informatikai eszközökkel segített természettudományos oktatást segítő eszközökkel, egy-egy interaktív felülettel, egy-egy notebook-al, digitális kamerával (makro funkcióval), projektorral, tanulói válaszadó rendszerrel és internet hozzáféréssel.

- Az energiatakarékos berendezések alkalmazása, hatékonyan, gazdaságosan és környezetkímélő módon üzemeltethető rendszerek kialakítása az uniós és a nemzeti szabványoknak, előírásoknak eleget tevő laboratórium létrejöttét eredményezte

Szakmai megvalósítók :

- 1 fő laborvezető

- 1 fő laboráns

- 4 fő szaktanár